Conciliatory ΟΝΕ-UNIFIED election list! Reconciliatoria lista electoral UΝICΑ-UNIFICADA! 35 languages!

english, español, български,  Беларуская, català, česky , српски, cymraeg, dansk, deutsch, eesti keel, ελληνικά/elinika-greek, français, gaeilge, indonesian, íslenska, italiano, kiswahili, latviešu, lietuvių, magyar, nederlands, norsk, philippine, polski, português, русский, shqip, svenska, türkçe, हिन्दी,  中文, 日本語, فارسی , العربية .

http://UNIFIEDelectionList.wordpress.com

αγγλικά, ισπανικά (και μετά με βάση το πρώτο γράμμα στο ελληνικό-χαλκιδικό αλφάβητο, τού ονόματος κάθε γλώσσας στη …γλώσσα της:) βουλγαρικά, λευκορωσικά, καταλανικά, τσεχικά, σερβικά, ουαλικά,δανέζικα, γερμανικά, εσθονικά,  ελληνικά, γαλλικά, ιρλανδικά, ινδονησιακά, ισλανδικά, ιταλικά, σουαχίλι, λετονικά, λιθουανικά, ουγγρικά, ολλανδικά, νορβηγικά, φιλιππινέζικα, πολωνικά, πορτογαλικά, ρωσικά, αλβανικά, σουηδικά, τουρκικά, ινδικά–χίντι, κινεζικά, ιαπωνικά, αραβικά, περσικά
Swiss have kept parties but they may form their ballot with ANY combination of candidates and they always have a conciliating government

!

αγγλικά – english

ONE-UNIFIED electoral list

Conciliators CAN change arrogant policies by promoting the TESTED in umpteen associations Swiss Conciliatory ONE-UNIFIED list for elections (where they keep party ballots, but voters can form ANY combination of candidates):

it calms unlulled, fearful self-destructive egomaniacs and encourages mutual aid-dialogue-transparency-decentralization-friendship!

DECENTRALIZATION and AUTARKY, brings us closer to international truce and direct democratic mutual-aid confederations to face corruption, guided aggressive overpopulation and cannibalism.

!

ισπανικά – español

UNICA-UNIFICADA lista electoral

Reconciliadors puede cambiar las políticas arrogantes, promoviendo la (probada en infinidad de asociaciones) suiza Reconciliatoria UNICA-UNIFICADA lista  electoral (donde guardan las papeletas del partido, pero los votantes pueden formar cualquier combinación de candidatos): se calma no-arrullado, temerosa auto-destructiva ególatras y alienta el diálogo de ayuda mutua, la transparencia, la descentralización, la amistad!
Descentralización y la autarquía, nos acerca a la tregua internacionales y confederaciones democráticas directas de ayuda mutua para hacer frente a la corrupción, la sobrepoblación guiada y agresiva y el canibalismo.

!

βουλγαρικά – български

Съвместно кандидатската листа

Помирителят може да се промени арогантен политики чрез насърчаване на изследвания Конфедерация Съвместния избирателния списък: Успокоява уплашен саморазрушително егоист и насърчава взаимната помощ-диалог прозрачност-децентрализация Приятелство!
Краят на петрола-метали и липсата на друга  без алтернатива петрола, освен децентрализация и autarky, ни отвежда по-близо до международното примирие и пряк демократичен конфедерациите взаимна помощ да се справи с корупцията, агресивни ръководи пренаселеността – канибализъм.

!

λευκορωσικά – Беларуская мова
прымірэнчы адзінага выбарчага спісу
Пасярэднікаў можа спыніць Высакамерная палітыкі, спрыяючы (праверана ў шматлікіх асацыяцый) Швейцарскі прымірэнчы адзінага выбарчага спісу:
гэта супакойвае (занядбаць, як дзеці), асцерагаючыся, саморазрушительного эгаісты, і заклікае ўзаемнай дапамозе дыялогу па празрыстасці дэцэнтралізацыя-сяброўства!
Канец той нафты, металы і адсутнасць якіх-небудзь іншых не звязаных з нафтай альтэрнатывы, акрамя як дэцэнтралізацыя і аўтаркія, набліжае нас да міжнародных перамір’е і прамы дэмакратычнай канфедэрацыі ўзаемадапамогі сутыкацца з карупцыяй, кіруючыся агрэсіўным перанаселенай і канібалізму.

!

καταλανικά – català

UNIFICAT llista per a les eleccions

Conciliadors pot canviar les polítiques arrogants, promovent la reconciliació DE PROVA suïssos UNIFICAT  llista per a les eleccions: es calma temorós auto-destructiva egòlatres i encoratja el diàleg d’ajuda mútua, la transparència, la descentralització, l’amistat!
Descentralització i l’autarquia, ens acosta a la treva internacionals i confederacions democràtiques directes d’ajuda mútua per fer front a la corrupció, la sobrepoblació i el canibalisme agressiva guiada.

!

τσεχικά – česky

JEDNOTNÉHO volební seznam
Smírci mohou měnit arogantní politiky podporou testovaného švýcarský usmíření JEDNOTNÉHO volební seznam:
to uklidňuje unlulled strachu, self-destruktivní egomaniacs a podporuje vzájemné pomoci-dialog-transparentnost-decentralizace-přátelství!
Jak to přijde ze starověkého katalogů, usmíření Unified seznam byl jediným kritériem pro účast občanů-vojáků na olympijských hrách a dalších starověkých pomlouvala Unified seznam slavnosti!
Konec kovů olej a absence jakékoliv jiné non-olej-alternativa, ale decentralizace a soběstačnost, přivádí nás blíže k mezinárodní příměří a přímý demokratický vzájemné pomoci-konfederace v tvář korupci, provázený agresivní přelidnění a kanibalismus.

!

σερβικά – српски

помирљивом ЈЕДИНСТВЕНОГ листе за изборе

Миритеља, променити можете арогантан политике, промовишући ТЕСТИРАНИХ Швајцарске помирљивом ЈЕДИНСТВЕНОГ листе за изборе: то обесхрабрује унлуллед егоманиацс и подстиче узајамне помоћи-дијалог-транспарентност-децентрализација-маил пријатељство!

Крај УЉЕ метала и недостатак било ког другог не-уље-алтернатива, али децентрализација и аутаркија, доводи нас ближе међународним примирје, а директне демократске узајамне помоћ конфедерације да се суочи са корупцијом, водио агресивну пренасељености и канибализма.

!

ουαλικά – cymraeg
UNEDIG rhestr etholiadol
Gall Conciliators atal polisïau drahaus, gan hyrwyddo (brofi mewn cymdeithasau niferus) cymodol Swiss unedig rhestr etholiadol:
yn tawelu y (fel hesgeuluso babanod), ofnus, egoists hunan-ddinistriol, ac yn annog cymorth ar y cyd-deialog-tryloywder-ddatganoli-cyfeillgarwch!

Datganoli a autarky, yn dod â ni yn nes at cadoediad rhyngwladol a chyd-cydffederasiynau cymorth uniongyrchol democrataidd yn wyneb llygredd, gorboblogi tywys ymosodol ac canibaliaeth.

δανέζικα – dansk

SAMLET valglisten liste

Forligsmænd kan standse arrogant politikker ved at fremme den afprøves (i utallige foreninger) schweiziske forsonende samlet valglisten liste:

det beroliger unlulled, bange, selvødelæggende egoister, og opfordrer gensidig hjælp-dialog-gennemsigtighed-decentralisering-venskab!

Decentralisering og autarky, bringer os tættere på international våbenhvile og direkte demokratisk princippet om gensidig hjælp forbund til ansigt korruption, guidede aggressive overbefolkning og kannibalisme.

!

γερμανικά – deutsch

EINE-GEMEINSAME Wahlvorschlag

Schlichtern können arrogante Politik ändern durch die Förderung der getesteten Schweizer versöhnlichen Gemeinsame Wahlvorschlag: es beruhigt die nicht eingelullt, erschrocken selbstzerstörerischen Egomanen und fördert die gegenseitige Hilfe-Dialog-Transparenz-Dezentralisierung-Freundschaft!
Dezentralisierung und Autarkie, bringt uns näher an internationalen Waffenstillstand und direkter demokratischer gegenseitige Hilfe Konföderationen, zu Angesicht die Korruption, aggressiv Überbevölkerung und Kannibalismus.

!

εσθονικά – eesti keel
Λepitav ÜΗΤΕ nimekirja valimistel
Lepitaja võib peatada ülbe poliitikat, edendades (testitud lugematute ühendused) Šveitsi lepitav Ühte nimekirja valimistel:
see rahustab (peeta imikut), kardavad, enesehävituslik egoists ning julgustab vastastikuse abi-dialoog-läbipaistvusega detsentraliseerimine-sõprus!
Detsentraliseerimise ja autarkia, toob meid lähemale rahvusvahelise vaherahu ja vahetu demokraatliku vastastikuse abi konföderatsiooni näkku korruptsiooni, giidiga agressiivne ülerahvastatus ja kannibalismi.

!

ελληνικά-elinik’a – greek – græker – grec – greco – grek – gresk – griechisch – griekse – grieķu – grikki – groegwr –  kreeka – řečtina – younan – yunani- гръцки – грэчаскі мова – यूनानी- 希腊语- ギリシャ語- اليونانية

Συμφιλιωτικό ENA-ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο
Οι συμφιλιωτές ΜΠΟΡΟΥΝ να αλλάξουν τις αλαζονικές πολιτικές, με την απλή διάδοση του ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΥ σε ΑΜΕΤΡΗΤΟΥΣ συλλόγους ελβετικού συμφιλιωτικού ENΟΣ-ΕΝΙΑΙΟΥ ψηφοδελτίου εκλογών: αυτό ηρεμεί τους ανανούριστους, φοβικούς αυτο-καταστροφικούς εγωμανείς, και ενθαρρύνει αλληλοβοήθεια-διάλογο-διαφάνεια-αποκέντρωση-φιλία!
Αποκέντρωση και αυτάρκεια, μας φέρνουν πιο κοντά στη διεθνή εκεχειρία και σε αμεσοδημοκρατικές συνομοσπονδίες  αλληλοβοήθειας, για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, και του κατευθυνόμενου επιθετικού υπερπληθυσμού και κανιβαλισμού.

!

γαλλικά – français

Liste électorale UΝIQUΕ-UNIFIÉE

Les conciliateurs peuvent changer les politiques arrogantes  par la promotion de  la suisse TESTÉ conciliante liste électorale UNIFIÉE: elle calme les non-bercé, auto-destructeurs, effrayésegomaniacs et encourage l’entraide, le dialogue, la transparence, la décentralisation, l’amitié!
Décentralisation et l’autocratie, nous rapproche a la trêve internationale et de confédérations de démocratie directe d’aide mutuelle pour faire face à la corruption, la surpopulation guidée agressive et le cannibalisme.

!

ιρλανδικά – gaeilge
Liosta toghroinn aontaithe
Is féidir stop a comhréiteoirí polasaithe sotalach, ag cur chun cinn (tástáilte i comhlachais countless) hEilvéise conciliatory aontaithe list do toghcháin  :
calms sé faillí mar naíonáin, eagla, egoists féin-millteach, agus spreagann sé cúnamh frithpháirteach-agallamh-trédhearcachta-dílárú-cairdeas!
Ag deireadh na ola-mhiotail agus an easpa ar bith eile neamh-malartacha-ola, ach tugann dílárú agus autarky, dúinn níos gaire do shos cogaidh idirnáisiúnta agus díreach confederations frithpháirteach-gcabhair daonlathach chun aghaidh a thabhairt ar éilliú, overpopulation ionsaitheach treoraithe agus cannibalism.

!

ινδονησιακά – bahasa Indonesia
BERSATU daftar pemilih
Konsiliator dapat menghentikan kebijakan arogan, dengan mempromosikan (diuji dalam asosiasi yang tak terhitung jumlahnya) Swiss damai bersatu daftar pemilih untuk pemilihan:
itu menenangkan diabaikan sebagai bayi, takut, egois merusak diri sendiri, dan mendorong bantuan dialog saling-transparansi-desentralisasi-persahabatan!
Akhir-logam dan minyak tidak adanya alternatif non-minyak lainnya tetapi desentralisasi dan autarky, membawa kita lebih dekat dengan gencatan senjata internasional dan langsung saling-bantuan demokratis konfederasi untuk menghadapi korupsi, kepadatan penduduk agresif dibimbing dan kanibalisme.

!

ισλανδικά – íslenska
samræmt kosningakerfi lista
Conciliators getur stöðvað hrokafullt stefnumótun, með því að stuðla að (prófa í óteljandi samtökum) Swiss conciliatory samræmt kosningakerfi lista:
það róar á (vanrækt eins og börnin), skelfilegur, sjálf-eyðileggjandi egoists og hvetur gagnkvæma aðstoð-viðræður-gagnsæi-valddreifingu-vináttu!
Eins og það kemur frá fornu bæklingum, á conciliatory Sameinað listi hefur verið eini viðmiðun fyrir þátttöku borgara-hermenn í Ólympíuleikunum og öðrum slandered, forn hátíðahöld á conciliatory samræmt kosningakerfi lista!
Valddreifingu og autarky færir okkur nær til alþjóðlegs sættum og beinu lýðræði gagnkvæma-aðstoð confederations til að takast á spillingu, með leiðsögn árásargjarn overpopulation og Mannát.

!

ιταλικά – italiano

UNA-UNIFICATA lista elettorale

Conciliatori Può cambiare le politiche arroganti, promuovendo riconciliazione con la svizzero TESTATO (in innumerevoli associazioni) UNA-UNIFICATA lista elettorale: si calma non-cullar, impaurito auto-distruttiva  egoistas e incoraggia mutuo aiuto-dialogo-trasparenza-decentramento-amicizia!
Decentramento e autarchia, ci avvicina alla tregua internazionale e confederazioni diretto democratico mutuo-aiuto per affrontare la corruzione, guidati sovrappopolazione aggressivo e cannibalismo.

!

σουαχίλι – kiswahili
rodha ya umoja wa uchaguzi
Conciliators unaweza mguu sera kiburi, na kuendeleza (majaribio katika vyama isitoshe) Uswisi conciliatory umoja orodha uchaguzi:
calms  usahau kama watoto, waoga, egoists binafsi uharibifu, na kutia moyo kuheshimiana misaada-dialog-uwazi-kupeleka-urafiki!
Kama anakuja kutoka catalogs ya zamani, umoja conciliatory orodha imekuwa Furqani tu kwa ajili ya ushiriki wa wananchi-askari ‘katika michezo ya Olimpiki na wengine kale slandered umoja sikukuu orodha!
Mwisho wa mafuta ya metali na ukosefu wa aina nyingine zisizo za mbadala wa mafuta lakini madaraka na autarky, inatuleta karibu na truce kimataifa na demokrasia ya moja kwa moja confederations kuheshimiana-misaada kwa uso rushwa, kuongozwa na fujo overpopulation cannibalism.

!

λετονικά – latviešu valoda

Samierinoši VIENOTA vēlēšanu saraksta

Samierinātāji var apturēt augstprātīgi politiku, veicinot (pārbaudīts neskaitāmos apvienības) Swiss samierinoši vienota vēlēšanu saraksta:

tas nomierina (novārtā kā zīdaiņu) baismīgs, sevis destruktīvas egoists, un veicina savstarpēju palīdzību, dialogu pārredzamību decentralizācija, draudzība!

Decentralizācija un autarky, dod mums tuvāk starptautisko pamiers un tiešās demokrātijas savstarpējās palīdzības konfederācijas jāsaskaras ar korupciju, vadoties agresīva pārpildītības un kanibālisma trūkumu.

!

λιθουανικά – lietuvių kalba
nuolaidžiau vieningą rinkimų sąrašą
Arbitrai gali sustabdyti arogantiški politikai, skatinant (išbandyta daugybė asociacijų) Šveicarijos nuolaidžiau vieningą rinkimų sąrašą:
ji ramina (užleistų kaip kūdikiui), išsigandę, susinaikinimą egoists, ir skatina tarpusavio pagalbos dialogu skaidrumą-decentralizacijos-draugystę!
Decentralizavimas ir dydį «, priartina mus prie tarptautinių paliaubos ir tiesioginės demokratijos savitarpio pagalbos konfederacijos susiduria su korupcija, ekskursijos agresyviai perteklius ir kanibalizmo stoka.

!

ουγγρικά – magyar

Egységes lista választások

Békéltetők előmozdításával változhat politikák , a vizsgált svájci Békéltet Egységes  lista választások: ez megnyugtatja a rémült önpusztító egoisták, és ösztönzi a kölcsönös segítségnyújtás, párbeszéd-átláthatósággal decentralizáció-barátság!
A végén az olaj-fémek és a hiánya minden más nem-olaj alternatív, kivéve a decentralizáció és a autarkiás, közelebb hoz bennünket a nemzetközi fegyverszünetet és a közvetlen demokratikus kölcsönös segítségnyújtási konföderációk, hogy szembenézzen a korrupció, irányított agresszív túlnépesedés és a kannibalizmus.

!

ολλανδικά – nederlands
unified kieslijst
Bemiddelaars kunnen stoppen arrogante beleid, door het bevorderen van de (getest in talloze verenigingen) Zwitserse verzoenende unified-kieslijst voor de verkiezingen:
het kalmeert de (verwaarloosde als baby’s), angst, zelfdestructieve egoïsten, en stimuleert de onderlinge hulp-dialoog-transparantie-decentralisatie-vriendschap!
Decentralisatie en autarkie, brengt ons dichter bij de internationale wapenstilstand en directe democratische wederzijdse hulp confederaties to face corruptie, begeleid agressieve overbevolking en kannibalisme.

!

νορβηγικά – norsk
enhetlig valgliste
Conciliators kan stoppe arrogant politikk, ved å fremme (testet i utallige foreninger) Sveitsisk forsonende enhetlig  valgliste:
det roer det (forsømte som spedbarn) engstelig, selvdestruktiv egoister, og oppfordrer gjensidig hjelp-dialog-åpenhet-desentralisering-vennskap!
Desentralisering og autarki, bringer oss nærmere til internasjonale våpenhvile og direkte demokratisk gjensidig-hjelp hovedsammenslutninger til å møte korrupsjon, guidet aggressive overbefolkning og kannibalisme.

!

φιλιππινέζικα – philippine

PINAG-ISA listahan para sa mga halalan

Conciliators MAAARI baguhin ang mga patakaran mapagmataas sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga nasubok Swiss Reconciliatory pinag-isa listahan para sa mga halalan: ito discourages egoists at naghihikayat tulungan-uusap-transparency-desentralisasyon-pagkakaibigan!
Desentralisasyon at autarky, magbibigay sa amin mas malapit sa internasyunal na pahinga ng labanan at direktang demokratikong kapwa-aid confederations sa mukha katiwalian, guided agresibo overpopulation at pagkain ng isang tao sa kapwa.

!

πολωνικά – polski
JEDNOLITY liście wyborczej
Rozjemców może powstrzymać arogancki polityk, poprzez wspieranie (sprawdzone w licznych stowarzyszeń), szwajcarski Reconciliatory jednolity liście wyborczej, do wyborów:
uspokaja zaniedbany jak niemowlęta, obawiając się, autodestrukcyjne egoistów, i zachęca do wzajemnej pomocy, dialogu, przejrzystości, decentralizacja, przyjaźń!
Decentralizacja i autarkia, przybliża nas do rozejmu i międzynarodowych bezpośrednich demokratycznych konfederacji wzajemnej pomocy w twarz z korupcją, trasa agresywna przeludnienie i kanibalizm.

!

πορτογαλικά – português

UNA-CONJUNTO Lista Eleitoral

Os conciliadores podem alterar as políticas arrogantes, promovendo a TESTADO suíça CONJUNTO lista Eleitoral:  acalma “não canção de ninar”,  temeroso auto-destrutivo egoístas  mútua ajuda e incentiva o diálogo, transparência, descentralização amizade!
Descentralização ea auto-suficiência, nos aproxima de trégua direto confederações internacionais e democráticos de ajuda mútua para enfrentar a corrupção, a superpopulação guiada agressiva – o canibalismo.

!

ρωσικά – русский

Совместного избирательного списка

Посредников могут изменения высокомерной политики путем содействия ПРОВЕРЕНО (на бесчисленные ассоциации)швейцарской Совместного избирательного списка: она препятствует не убаюканный эгоисты и поощряет взаимопомощь-диалог-прозрачности, децентрализации-дружба!
Конец той нефти, металлы и отсутствие каких-либо других не связанных с нефтью альтернативы, кроме как децентрализация и автаркии, приближает нас к международным перемирие и прямой демократической конфедерации взаимопомощи сталкиваться с коррупцией, агрессивных руководствоваться перенаселения – каннибализма.

!

αλβανικά – shqip

UNIFIKUAR lista për zgjedhjet

Conciliators mund ndryshojë politikat arrogante duke nxitur zvicerane testuar pajtuese të unifikuar listës për zgjedhjet: ajo zbut frikësuar vetë-shkatërrues egoists, dhe inkurajon dialogun reciprok-ndihmës-transparencës-miqësi-decentralizimi!

Decentralizimi dhe autarky, na sjell më afër armëpushim ndërkombëtare dhe drejtpërdrejtë demokratike të përbashkët-ndihmës konfederata, të përballet me korrupsionin, udhërrëfyes agresive mbipopullim, dhe kanibalizëm.

!

σουηδικά – svenska
enhetlig röstlängden för val
Medlarna kan stoppa arroganta politik genom att främja den (testas i otaliga föreningar) Schweiziska försonlig enhetlig röstlängden för val:
det lugnar (försummade som barn), rädda självdestruktiva egoister, och uppmuntrar ömsesidigt bistånd dialog-öppenhet-decentralisering-vänskap!

Decentralisering och självförsörjning, för oss närmare den internationella freden och direkt demokratisk ömsesidig hjälp förbund inför korruption, guidade aggressiv överbefolkning och kannibalism.

τουρκικά – türkçe

Ortak Seçim listesi (lütfen çeviri yardım)

!

ινδικά–χίντι – हिन्दी (अनुवाद कृपया मदद)

संयुक्त निर्वाचक सूची

प्रोत्साहित करती है और आपसी सहायता वार्ता-पारदर्शिता-विकेन्द्रीकरण-दोस्ती!

!

κινεζικά – 中文 (请帮助翻译)

统一的和解名单

它妨碍 的自大狂,并鼓励互助,对话的透明度,权力下放,友谊!

与石油和金属完的任何其他非石油替代,但权力下放和自给自足,使我们更接近国际停战和直接民主互助联合会

!

ιαπωνικά – 日本語 (してください翻訳を助ける)

共同選挙一覧

共済の対話透明-分権-友情を奨励して!

!

περσικά – کمک ترجمه)- فارسی

متحد لیست انتخاباتی

آن calms (غفلت به عنوان کودکان) ، ترس ، خود egoists مخرب ، تشویق و کمک های متقابل ، گفتگو ، شفافیت ، عدم تمرکز ، دوستی!

نفت فلزات پایان. عدم وجود هر گونه دیگر غیر از روغن های جایگزین (به جز عدم تمرکز و استبداد) به ما به ارمغان می آورد و نزدیک به آتش بس بین المللی و کمک های متقابل مستقیم کنفدراسیون دموکراتیک برای مقابله با فساد ، افزایش جمعیت هدایت مهاجم و آدمخواری.

!

αραβικά  – العربية

قائمة مشتركة للانتخابات
موفقين يستطيع أن يغير السياسات المتغطرسة من خلال تشجيع اختبار السويسري
قائمة مشتركة للانتخابات : لا يشجع بعقدة الأنانية وتشجع المعونة المتبادلة الحوار والشفافية ، اللامركزية الصداقة!
نهاية النفط ، المعادن وعدم وجود أي بديل آخر غير النفطية ولكن الاكتفاء الذاتي واللامركزية ، يقربنا من الهدنة الدولية والاتحادات الديمقراطية المباشرة المتبادلة على مساعدات لمواجهة الفساد ، والاكتظاظ السكاني تسترشد العدواني — أكل لحوم البشر.

única

Ένα Σχόλιο to “Conciliatory ΟΝΕ-UNIFIED election list! Reconciliatoria lista electoral UΝICΑ-UNIFICADA! 35 languages!”


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: